当前位置:首页>金刚经原文

金刚经全文诵读注音

编辑:朱昱陈时间:2019-05-17 17:59:17阅读次数:

金刚经金刚经全文金刚经译文

fǎ shēn fēi xiāng fēn dì èr shí liù

法身非相分第二十六

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái fǒu·

须菩提·于意云何·可以三十二相观如来不·

xū pú tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·

须菩提言·如是如是·以三十二相观如来·

fó yán·xū pú tí·ruò yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái zhě·

佛言·须菩提·若以三十二相观如来者·

zhuǎn lún shèng wáng·jí shì rú lái·

转轮圣王·即是如来·

xū pú tí bái fó yán·shì zūn rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

须菩提白佛言·世尊如我解佛所说义·

bù yīng yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·

不应以三十二相观如来·

ěr shí shì zūn ér shuō jì yán·

尔时世尊而说偈言·

ruò yǐ sè jiàn wǒ yǐ yīn shēng qiú wǒ

若以色见我  以音声求我

shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái

是人行邪道  不能见如来

wú duàn wú miè fēn dì èr shí qī

无断无灭分第二十七

xū pú tí·rǔ ruò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·

须菩提·汝若作是念·如来不以具足相故·

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

mò zuò shì niàn·rú lái bù yǐ jù zú xiāng gù·

莫作是念·如来不以具足相故·

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

rǔ ruò zuò shì niàn·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

汝若作是念·发阿耨多罗三藐三菩提心者·

shuō zhū fǎ duàn miè·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·

说诸法断灭·莫作是念·何以故·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

发阿耨多罗三藐三菩提心者·

yú fǎ bù shuō duàn miè xiāng·

于法不说断灭相·

bù shòu bù tān fēn dì èr shí bā

不受不贪分第二十八

xū pú tí·ruò pú sà yǐ mǎn héng hé shā děng shì jiè qī bǎo·

须菩提·若菩萨以满恒河沙等世界七宝·

chí yòng bù shī·ruò fù yǒu rén·zhī yī qiē fǎ·wú wǒ dé chéng yú rěn·

持用布施·若复有人·知一切法无我·得成于忍·

cǐ pú sà·shèng qián pú sà·suǒ dé gōng dé·hé yǐ gù·

此菩萨·胜前菩萨·所得功德·何以故·

xū pú tí·yǐ zhū pú sà·bù shòu fú dé gù·

须菩提·以诸菩萨·不受福德故·

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·yún hé pú sà bù shòu fú dé·

须菩提白佛言·世尊·云何菩萨不受福德·

xū pú tí·pú sà suǒ zuò fú dé·bù yīng tān zhe·

须菩提·菩萨所作福德·不应贪着·

shì gù shuō bù shòu fú dé·

是故说不受福德·

wēi yí jì jìng fēn dì èr shí jiǔ

威仪寂静分第二十九

xū pú tí·ruò yǒu rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò·

须菩提·若有人言·如来若来若去·若坐若卧·

shì rén bù jiě wǒ suǒ shuō yì·hé yǐ gù·

是人不解我所说义·何以故·

rú lái zhě·wú suǒ cóng lái·yì wú suǒ qù·gù míng rú lái·

如来者·无所从来·亦无所去·故名如来·

yī hé lǐ xiāng fēn dì sān shí

一合理相分第三十

xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

须菩提·若善男子善女人·

yǐ sān qiān dà qiān shì jiè suì wéi wēi chén·

以三千大千世界碎为微尘·

yú yì yún hé·shì wēi chén zhòng·nìng wéi duō fǒu·

于意云何·是微尘众·宁为多不·

xū pú tíyán·shèn duō·shì zūn·hé yǐ gù·

须菩提言·甚多·世尊·何以故·

ruòshì wēi chén zhòng shí yǒu zhě·fó jǐ bùshuō shì wēi chén zhòng·

若是微尘众实有者·佛即不说是微尘众·

suǒ yǐ zhě hé·fó shuō wēi chén zhòng·jí fēi wēi chén zhòng·

所以者何·佛说微尘众·即非微尘众·

shì míng wēi chén zhòng·shì zūn·

是名微尘众·世尊·

rú lái suǒ shuō sān qiān dà qiān shì jiè·

如来所说三千大千世界·

jí fēi shìjiè·shì míng shìjiè·hé yǐ gù·ruò shì jiè shí yǒu zhě·

即非世界·是名世界·何以故·若世界实有者·

jí shì yī hé xiāng·rú lái shuō yī hé xiāng·jí fēi yī hé xiāng·

即是一合相·如来说一合相·即非一合相·

shì míng yī hé xiāng·xū pú tí·yī hé xiāng zhě·jí shì bù kě shuō·

是名一合相·须菩提·一合相者·即是不可说·

dàn fán fū zhī rén·tān zhe qí shì·

但凡夫之人·贪着其事·

zhī jiàn bù shēng fēn dì sān shí yī

知见不生分第三十一

xū pú tí·ruò rén yán·fó shuō wǒ jiàn·

须菩提·若人言·佛说我见·

rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

人见·众生见·寿者见·

xū pú tí·yú yì yún hé·shì rén jiě wǒ suǒ shuō yì fǒu·

须菩提·于意云何·是人解我所说义不·

fǒu yě·shì zūn·shì rén bù jiě rú lái suǒ shuō yì·hé yǐ gù·

不也·世尊·是人不解如来所说义·何以故·

shì zūn shuō wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

世尊说我见·人见·众生见·寿者见·

jí fēi wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

即非我见·人见·众生见·寿者见·

shì míng wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

是名我见·人见·众生见·寿者见·

xū pú tí·fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

须菩提·发阿耨多罗三藐三菩提心者·

yú yī qiē fǎ·yīng rú shì zhī·rú shì jiàn·

于一切法·应如是知·

rú shì xìn jiě·bù shēng fǎ xiāng·

如是见·如是信解·不生法相·

xū pú tí·suǒ yán fǎ xiāng zhě·

须菩提·所言法相者·

rú lái shuō jí fēi fǎ xiāng·shì míng fǎ xiāng·

如来说即非法相·是名法相·

yīng huà fēi zhēn fēn dì sān shí èr

应化非真分第三十二

xū pú tí·ruò yǒu rén yǐ mǎn wú liàng ā sēng qí shì jiè qī bǎo·

须菩提·若有人以满无量阿僧祇世界七宝·

chí yòng bù shī·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·fā pú tí xīn zhě·

持用布施·若有善男子善女人·发菩提心者·

chí yú cǐ jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·shòu chí dú sòng·

持于此经·乃至四句偈等·受持读诵·

wèi rén yǎn shuō·qí fú shèng bǐ·yún hé wèi rén yǎn shuō·

为人演说·其福胜彼·云何为人演说·

bù qǔ yú xiāng·rú rú bù dòng·hé yǐ gù·

不取于相·如如不动·何以故·

yī qiē yǒu wéi fǎ rú mèng huàn pào yǐng

一切有为法  如梦幻泡影

rú lù yì rú diàn yīng zuò rú shì guān

如露亦如电  应作如是观

fó shuō shì jīng yǐ·cháng lǎo xū pú tí·jí zhū bǐ qiū·bǐ qiū ní·

佛说是经已·长老须菩提·及诸比丘·比丘尼·

yōu pó sē·yōu pó yí·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

优婆塞·优婆夷·一切世间天人阿修罗·

wén fó suǒ shuō·jiē dà huān xǐ·xìn shòu fèng xíng·

闻佛所说·皆大欢喜·信受奉行·

本文链接:金刚经全文诵读注音

上一篇:金刚经原文注音

下一篇:金刚经和地藏经有什么区别

经藏网