当前位置:首页>金刚经原文

金刚经全文诵读注音

编辑:朱昱陈时间:2019-05-17 17:59:17阅读次数:

金刚经金刚经全文金刚经译文

wú wéi fú shèng fēn dì shí yī

无为福胜分第十一

xū pú tí·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā shù·rú shì shā děng héng hé·

须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·

yú yì yún hé·shì zhū héng hé shā·nìng wéi duō fǒu·

于意云何·是诸恒河沙·宁为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·dàn zhū héng hé·shàng duō wú shù·

须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·

hé kuàng qíshā·xū pú tí·wǒ jīn shí yán gào rǔ·

何况其沙·须菩提·我今实言告汝·

ruò yǒu shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

若有善男子·善女人·

yǐ qī bǎo mǎn ěr suǒ héng hé shā shù sān qiān dà qiān shì jiè·

以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界·

yǐ yòng bù shī·dé fú duō fǒu·

以用布施·得福多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ruò shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·yú cǐ jīng zhōng·

佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·

nǎi zhì shòu chísì jù jì děng·wéi tā rén shuō·

乃至受持四句偈等·为他人说·

ér cǐ fú dé·shèng qián fú dé·

而此福德·胜前福德·

zūn zhòng zhèng jiào fēn dì shí èr

尊重正教分第十二

fù cì xū pú tí·suí shuō shì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·

dāng zhī cǐ chǔ·yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·

当知此处·一切世间天人阿修罗·

jiē yīng gōng yǎng·rú fó tǎ miào·

皆应供养·如佛塔庙·

hé kuàng yǒu rén·jìn néng shòu chí dú sòng·

何况有人·尽能受持读诵·

xū pú tí·dāng zhī shì rén·chéng jiù zuì shàng dì yī xī yǒu zhī fǎ·

须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法·

ruò shì jīng diǎn suǒ zài zhī chù·jí wéi yǒu fó·

若是经典所在之处·即为有佛·

ruò zūn zhòng dì zǐ·

若尊重弟子·

rú fǎ shòu chí fēn dì shí sān

如法受持分第十三

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

尔时须菩提白佛言·世尊·

dāng hé míng cǐ jīng·wǒ děng yún hé fèng chí·

当何名此经·我等云何奉持·

fó gào xū pú tí·shì jīng míng wéi jīn gāng bō rě bō luó mì·

佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·

yǐ shì míng zi·rǔ dāng fèng chí·suǒ yǐ zhě hé·

以是名字·汝当奉持·所以者何·

xū pú tí·fó shuō bō rě bō luó mì·jí fēi bō rě bō luó mì·

须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·

shì míng bō rě bō luó mì·xū pú tí·

是名般若波罗蜜·须菩提·

yú yì yún hé·rú lái yǒu suǒ shuō fa bù·

于意云何·如来有所说法不·

xū pú tí bái fó yán·shì zūn·rú lái wú suǒ shuō·

须菩提白佛言·世尊·如来无所说·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

sān qiān dà qiān shì jiè·suǒ yǒu wēi chén·shì wéi duō bù·

三千大千世界·所有微尘·是为多不·

xū pú tí yán·shèn duō·shì zūn·

须菩提言·甚多·世尊·

xū pútí·zhū wēi chén·rú lái shuō fēi wēi chén·shì míng wēi chén·

须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·

rú lái shuō shì jiè·fēi shì jiè·shì míng shì jiè·

如来说世界·非世界·是名世界·

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

kě yǐ sān shí èr xiāng jiàn rú lái bù·

可以三十二相见如来不·

fǒu yě·shì zūn·bù kě yǐ sān shí èr xiāng dé jiàn rú lái·

不也·世尊·不可以三十二相得见如来·

hé yǐ gù·rú lái shuō sān shí èr xiāng·jí shì fēi xiāng·

何以故·如来说三十二相·即是非相·

shì míng sān shí èr xiāng·xū pú tí·

是名三十二相·须菩提·

ruòyǒu shàn nánzǐ shàn nǚ rén·yǐ héng hé shā děng shēn mìng bù shī·

若有善男子善女人·以恒河沙等身命布施·

ruò fù yǒu rén·yú cǐ jīng zhōng·nǎi zhì shòu chí sì jù jì děng·

若复有人·于此经中·乃至受持四句偈等·

wéi tā rén shuō qí fú shèn duō·

为他人说其福甚多·

lí xiāng jì miè fēn dì shí sì

离相寂灭分第十四

ěr shí xū pú tí·wén shuō shì jīng·shēn jiě yì qù·

尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·

tì lèi bēi qì·ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·

涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·

fó shuō rú shì shèn shēn jīng diǎn·

佛说如是甚深经典·

wǒ cóng xī lái·suǒ dé huì yǎn·wèi céng dé wén rú shì zhī jīng·

我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经·

shì zūn·ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·xìn xīn qīng jìng·

世尊·若复有人·得闻是经·信心清净·

jí shēng shí xiāng·dāng zhī shì rén·chéng jiù dì yī xī yǒu gōng dé·

则生实相·当知是人·成就第一稀有功德·

shì zūn·shì shí xiāng zhě·zé shì fēi xiāng·

世尊·是实相者·即是非相·

shì gù rú lái shuō míng shí xiāng·shì zūn·

是故如来说名实相·世尊·

wǒ jīn dé wén rú shì jīng diǎn·xìn jiě shòu chí·bù zú wéi nán·

我今得闻如是经典·信解受持·不足为难·

ruò dāng lái shì·hòu wǔ bǎi suì·qí yǒu zhòng shēng·

若当来世·后五百岁·其有众生·

dé wén shì jīng·xìn jiě shòu chí·shì rén zé wéi dì yī xī yǒu·

得闻是经·信解受持·是人即为第一稀有·

hé yǐ gù·cǐ rén wú wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

何以故·此人无我相·人相·众生相·

shòu zhě xiāng·suǒ yǐ zhě hé·wǒ xiāng jí shì fēi xiāng·

寿者相·所以者何·我相即是非相·

rén xiāng zhòng shēng xiāng shòu zhě xiāng·jí shì fēi xiāng·

人相众生相寿者相·即是非相·

hé yǐ gù·lí yī qiē zhū xiāng·zé míng zhū fó·

何以故·离一切诸相·即名诸佛·

fó gào xū pú tí·rú shì rú shì·

佛告须菩提·如是如是·

ruò fù yǒu rén·dé wén shì jīng·bù jīng bù bù bù wèi·

若复有人·得闻是经·不惊不怖不畏·

dāng zhī shì rén·shèn wéi xī yǒu·hé yǐ gù·xū pú tí·

当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提·

rú lái shuō dì yī bō luó mì·jí fēi dì yī bō luó mì·

如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜·

shì míng dì yī bō luó mì·xū pú tí·rěn rǔ bō luó mì·

是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜·

rú lái shuō fēi rěn rǔ bō luó mì·shì míng rěn rǔ bō luó mì·hé yǐ gù·

如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故·

xū pú tí·rú wǒ xī wéi gē lì wáng gē jié shēn tǐ·

须菩提·如我昔为歌利王割截身体·

wǒ yú ěr shí·wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·

我于尔时·无我相·无人相·无众生相·

wú shòu zhě xiāng·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí·

无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时·

yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng

若有我相·人相·众生相·寿者相·

yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·

应生瞋恨·须菩提·

yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì·

又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世·

wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·wú shòu zhě xiāng·

无我相·无人相·无众生相·无寿者相·

shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·

是故须菩提·菩萨应离一切相·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心·

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

不应住声香味触法生心·

yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù

应生无所住心·若心有住·即为非住·

shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·

是故佛说菩萨心·不应住色布施·

xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·

须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是布施·

rú lái shuō yī qiē zhū xiāng·jí shì fēi xiāng·

如来说一切诸相·即是非相·

yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·

又说一切众生·即非众生·须菩提·

rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě·

如来是真语者·实语者·如语者·不狂语者·

bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū·

不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚·

xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·

须菩提·若菩萨心住于法而行布施·

rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn·

如人入暗·即无所见·

ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·

若菩萨心不住法而行布施·

rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·

如人有目·日光明照·见种种色·

xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

须菩提·当来之世·若有善男子善女人·

néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì·

能于此经受持读诵·即为如来以佛智慧·

xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

悉知是人·悉见是人·

jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·

皆得成就无量无边功德·

chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ

持经功德分第十五

xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

须菩提·若有善男子善女人·

chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

初日分以恒河沙等身布施·

zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

中日分复以恒河沙等身布施·

hòu rì fēn yì yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

后日分亦以恒河沙等身布施·

rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ shēn bù shī·

如是无量百千万亿劫·以身布施·

ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bǐ·

若复有人闻此经典·信心不逆·其福胜彼·

hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·

何况书写受持读诵·为人解说·

xū pú tí·yǐ yào yán zhī·shì jīng yǒu bù kě sī yì·

须菩提·以要言之·是经有不可思议·

bùkě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō·

不可称量·无边功德·如来为发大乘者说·

wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·

为发最上乘者说·

ruò yǒu rén néng shòu chí dú sòng·guǎng wèi rén shuō·

若有人能受持读诵·广为人说·

rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

如来悉知是人·悉见是人·

jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān·

皆得成就不可量·不可称·无有边·

bù kě sī yì gōng dé·rú shì rén děng·

不可思议功德·如是人等·

jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提·

hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě·

何以故·须菩提·若乐小法者·

zhe wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

着我见·人见·众生见·寿者见·

zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō·

则于此经·不能听受读诵·为人解说·

xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng·

须菩提·在在处处·若有此经·

yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ·

一切世间天人阿修罗·所应供养·当知此处·

zé wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào·

则为是塔·皆应恭敬·作礼围绕·

yǐ zhū huá xiāng·ér sàn qí chǔ·

以诸华香·而散其处·

本文链接:金刚经全文诵读注音

上一篇:金刚经原文注音

下一篇:金刚经和地藏经有什么区别

经藏网