当前位置:首页>金刚经译文

金刚经全文正确注音

编辑:苏恒泽时间:2018-11-19 19:58:00阅读次数:

金刚经金刚经全文金刚经译文

金刚经全文正确注音

《金刚经》原文注音:


fǎ huì yīn yóu fēn dì yī

法会因由分第一

rú shì wǒ wén·yī shí fó zài shě wèi guó·qí shù gi gū dú yuán·

如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·

yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù·

与大比丘众千二百五十人俱·

ěr shí shì zūn·shí shí·zhuo yī chí bō·rù shě wèi dài chéng·

尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城·

qǐ shí·yú qí chéng zhōng·cì dì qǐ yǐ·hái zhì běn chǔ·

乞食·于其城中·次第乞已·还至本处·

fàn shí qì·shōu yī bō·xǐ zú yǐ·fū zuò ér zuò·

饭食讫·收衣钵·洗足已·敷座而坐·

 

shàn xiàn qǐ qǐng fēn dì èr

善现启请分第二

shí zháng lǎo xū pú tí·zài dà zhòng zhōng·jícóng zuò qǐ·

时长老须菩提·在大众中·即从座起·

piān tǎn yòu jiān·yòu xī zhuo dì·hé zhǎng gōng jìng·

偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·

ér bái fó yán·xī yǒu shì zūn·rú lái shàn hù niàn zhū pú sà·

而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·

shàn fù zhǔ zhū pú sà·shì zūn·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

yún hé xiáng fú qí xīn·fó yán·shàn zāi!shàn zāi·xū pú tí·

云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·

rú rǔ suǒ shuō·rú lái shàn hù niàn zhū púsà·shàn fù zhǔ zhū pú sà·

如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·

rǔ jīn dì tīng·dāng wéi rǔ shuō·shàn nán zǐ·shàn nǚ rén·

汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yīng rú shì zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·

rú shì xiáng fú qí xīn·wéi rán·shì zūn·yuàn yao yù wén·

如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻·

 

本文链接:金刚经全文正确注音

上一篇:金刚经白话讲解

下一篇:金刚经解释及译文

经藏网